ระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU) และโปรแกรมรายงานความก้าวหน้าในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่เขียน 30/9/2562 20:48:17     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/3/2566 9:17:20
เปิดอ่าน: 2670 ครั้ง

ระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU) เป็นระบบงานที่ทาง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีโครงการที่จะดำเนินการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ โดยมีแนวคิดที่จะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการจัดทำระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาระงานดังกล่าว เพื่อลดระยะเวลาการให้บริการในการสืบค้น ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ประกอบกับได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งทางกองการเจ้าหน้าที่ฯ ได้จัดตั้งทีมงานในการพัฒนาระบบประกอบไปด้วยนายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ นางสาวอารัทรา พิเชษฐ์พันธ์ นายรัตติกาล ณวิชัย และนางสาวละออศิริ พรหมศร ในฐานะที่ทำหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวมีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ โดยได้มีส่วนร่วมในส่วนของการออกแบบ field ข้อมูล การแสดงผล การคำนวณ และการออกรายงาน และได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันคือกองเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมอบหมายให้ นายสมชาย อารยพิทยา เป็นผู้ร่วมในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดังกล่าวมาแล้วหลาย Versions และได้มีทีมงานเข้ามาสนับสนุนซึ่งประกอบด้วยนายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ นายสมชาย อารยพิทยา นายสุชาติ จันทร์แก้วนางสาวอารัทรา พิเชษฐพันธ์ นางสาวมยุรี แก้วประภา นางสาวพรรนุท พูลสวัสดิ์ นายรัตติกาล ณวิชัย นางสาวละออศิริ พรหมศรและนางสาวพจมาน สุวรรณโกสุม ได้ร่วมกันจัดประชุมและปรึกษาหารือหาแนวทางในการพัฒนาระบบร่วมกันเนื่องจาก ก.พ.อ. ได้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU) และโปรแกรมรายงานความก้าวหน้าในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สมวงค์ ทิพย์ประจักษ์1 สมชาย อารยพิทยา2 สุชาติ จันทร์แก้ว3 อารัทรา พิเชษฐพันธ์4 มยุรี แก้วประภา5

พรรนุท พูลสวัสดิ์6 รัตติกาล ณวิชัย7 ละออศิริ พรหมศร8 และพจมาน สุวรรณโกสุม9

 

                  ระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU) เป็นระบบงานที่ทางกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ได้มีโครงการดำเนินการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ โดยมีแนวคิดที่จะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการจัดทำระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาระงานดังกล่าว เพื่อลดระยะเวลาการให้บริการในการสืบค้น ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ   ประกอบกับได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558    มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งทางกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งทีมงานในการพัฒนาระบบประกอบไปด้วย
นายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ นางสาวอารัทรา พิเชษฐ์พันธ์ นายรัตติกาล ณวิชัย และนางสาวละออศิริ พรหมศร ในฐานะที่ทำหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวมีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ โดยได้มีส่วนร่วมในส่วนของการออกแบบ field ข้อมูล การแสดงผล การคำนวณ และการออกรายงาน (สมวงค์ ทิพย์ประจักษ์, 2561) และได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งปัจจุบันคือกองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมอบหมายให้นายสมชาย อารยพิทยา เป็นผู้ร่วมในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดังกล่าวมาแล้วหลาย Versions และได้มีทีมงานเข้ามาสนับสนุนซึ่งประกอบด้วยนายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์  นายสมชาย อารยพิทยา นายสุชาติ จันทร์แก้วนางสาวอารัทรา พิเชษฐพันธ์ นางสาวมยุรี แก้วประภา นางสาวพรรนุท พูลสวัสดิ์ นายรัตติกาล ณวิชัย นางสาว
ละออศิริ พรหมศร และนางสาวพจมาน สุวรรณโกสุม ได้ร่วมกันจัดประชุมและปรึกษาหารือหาแนวทางในการพัฒนาระบบร่วมกันเนื่องจาก ก.พ.อ. ได้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 

ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ขอความอนุเคราะห์กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมอบหมายให้นายสมชาย อารยพิทยา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษเป็นผู้ออกแบบโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งดำเนินการเสร็จไปแล้ว และเนื่องจากปัจจุบัน ก.พ.อ. ได้ประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว โดย ก.พ.อ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวใหม่ ทั้งเรื่องการลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวนผลงาน ตลอดจนเรื่องต่างๆ มีผลให้หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และ
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงการคำนวณผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่ตำแหน่งในระดับต่างๆ การกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ต่างๆ ในระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่เพื่อให้คณาจารย์ได้ใช้เป็นแนวทางในการขอกำหนดตำแหน่ง และขอความอนุเคราะห์จัดทำรายงานความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มเติมจากเดิม ดังต่อไปนี้

                   1. การปรับโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้รองรับหลักเกณฑ์และวิธีการ คุณสมบัติ ตามประกาศ ก.พ.อ.ใหม่ โดยยังคงโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระบบเก่า ไว้ในหน้าจอส่วนใดส่วนหนึ่ง เนื่องจากมีคณาจารย์ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการในระบบเก่าประมาณ 123 คน (ขณะขอความอนุเคราะห์) ซึ่งยังคงใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเก่าอยู่ เพื่ออำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และคณาจารย์ดังกล่าวต่อไปจนครบทุกคน

                   2. รายงานความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่ทำอยู่เดิมโดยเพิ่มการรายงานในช่วงปีงบประมาณ/ปี พ.ศ./ปีการศึกษา เพื่อให้สอดรับการการที่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยซึ่งได้ขอข้อมูลในช่วงระยะเวลาต่างๆ ซึ่งแตกต่างกัน

                   3. การตรวจสอบคุณสมบัติขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยปรับจากเดิมให้เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่ที่ ก.พ.อ. ได้ลดระยะเวลาลง

                  4. โปรแกรมระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระบบใหม่) จะรองรับหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ดังกล่าว  

                  อีกทั้งทีมงานได้เพิ่มเมนูต่าง ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับคณาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้ามาศึกษา ตลอดจนค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้รอบด้านมากยิ่งขึ้น

                  บัดนี้  กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมอบหมายให้นายสมชาย อารยพิทยาได้ดำเนินการส่งมอบงานโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และโปรแกรมรายงานความก้าวหน้าในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงประสงค์จะนำเสนอให้ท่าน/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบโปรแกรมดังกล่าว เพื่อเข้าไปศึกษา และใช้ประโยชน์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการให้คำแนะนำกับคณาจารย์ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ หรือเข้าไปศึกษาแนวทางในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการใหม่ และโปรแกรมรายงานความก้าวในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การตรวจสอบคุณสมบัติขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนเมนูต่างๆ ที่ได้นำเสนอเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน ได้ทั้งใน KM BLOG และเว็ปไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ ที่ : http://personnel.mju.ac.th/

                  โดยทางทีมงานได้ดำเนินการพัฒนาระบบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการติดตั้ง banner ไว้ที่หน้า homepage ของกองการเจ้าหน้าที่ ตามเว็บไซต์ https://apds.mju.ac.th/   โดยในระบบฐานข้อมูลดังกล่าว (สมวงค์ ทิพย์ประจักษ์, 2561)  ผู้เขียนขอนำเสนอแต่ละหัวข้อดังนี้

ก) หน้าแรก เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ หากผู้ใช้ได้เข้าไปเยี่ยมชมที่หน้าอื่นแล้ว  หากอยากกลับไปที่หน้าแรกของระบบให้กดที่ หน้าแรกนี้

ข) บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานฯ ซึ่งหัวข้อนี้จะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานฯ ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ.ให้ความเห็นชอบมีทั้งที่ค้นหาโดยโปรแกรมค้นหา และรายชื่อที่เป็นเอกสารให้ตรวจสอบ ฯลฯ

ค) คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการจะแสดงให้เห็นถึงรายชื่อของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ง) ตารางการประชุมคณะกรรมการ/สภามหาวิทยาลัย จะแสดงให้เห็นตารางการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตารางประชุมสภาวิชาการ และตารางประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และผู้ขอกำหนดตำแหน่งในการวางแผนการดำเนินการต่างๆ

จ) ค้นหาบุคลากร จะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและบุคลากรในการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร (ซึ่งส่วนนี้ระบบฯ ได้เชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์ค้นหาบุคลากร ของกองการเจ้าหน้าที่  http://personnel.mju.ac.th  )

ฉ) ตรวจสอบคุณสมบัติขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ใหม่-> 1 พ.ย.61) เป็นส่วนของโปรแกรมที่มีการคำนวณ หากเป็นการคำนวณตรงๆ เช่น กรณีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับปริญญาตรี ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาไม่น้อยกว่า 6 ปี ระดับปริญญาโท ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาไม่น้อยกว่า 4 ปี และระดับปริญญาเอก ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และพ้นทดลองปฏิบัติงาน การคำนวณจะเป็นการคำนวณตรงๆซึ่งไม่ยุ่งยาก แต่มีกรณีที่มีการคำนวณที่ค่อนจะซับซ้อนเนื่องจากจะมีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เข้ามาเชื่อมโยง เช่นกรณีเทียบคุณวุฒิต่างๆ  และเนื่องจากผู้เขียนเคยรับผิดชอบงานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่มาก่อน โดยได้ร่วมวางรากฐานและจัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลบุคลากร ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซึ่งผู้เขียนมีความสนใจและทำการศึกษา ค้นคว้าการเขียนโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์  โดยได้ร่วมเขียนโปรแกรมการออกรายงานข้อมูลบุคลากรโดยใช้โปรแกรม Crystal Report ร่วมกับนายสมชาย อารยพิทยาและได้มาร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบ  จัดวาง Syntax ในการหาตัวแปร และ field ต่างๆ มาช่วยในการออกแบบรายงานการตรวจสอบคุณสมบัติการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งมีข้อจำกัดตรงที่ว่าหากเป็นบุคลากรที่บรรจุใหม่ๆ วันเดือนปี ที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี – โท – เอก จะมีการบันทึกทุกคน แต่หากเป็นบุคลากรเดิมก่อนหน้านี้จะมีเฉพาะปีที่สำเร็จการศึกษา   ทำให้การเขียนตัวแปรในการออกรายงานการตรวจสอบคุณสมบัติการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งจะต้องนำเอา field วันเดือนปีที่บรรจุและแต่งตั้งมาเป็นตัวแปรในการคำนวณ ซึ่งต้องคำนวณว่าอันไหนมาก่อนและมาหลังกัน และใช้โปรแกรมคำนวณ และยังมีความซับซ้อนอีกประเด็นคือการเทียบคุณวุฒิปริญญาตรี เทียบเป็นปริญญาโท และการเทียบคุณวุฒิปริญญาโท เทียบเป็นปริญญาเอก ตรงนี้ต้องใช้สูตรจากนางสาวอารัทรา พิเชษฐพันธ์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดังกล่าวโดยเป็นสูตรที่ ก.พ.อ.กำหนด ช่วยอีกทางหนึ่ง   ซึ่งความซับซ้อนของโปรแกรมดังกล่าว ทำให้ผู้เขียนและนายสมชาย อารยพิทยา ร่วมกันวิเคราะห์ ตัดสินใจ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตลอดเวลา รวมทั้งการค้นคว้าหาเทคนิคจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จนโปรแกรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

                  ช) รายงานความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งฯ เป็นการรายงานความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่กองการเจ้าหน้าที่ประทับรับเรื่อง จนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งมีอยู่ 28 ขั้นตอน และปัจจุบันให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดูได้ และผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใช้ password  ดูขั้นตอนของตนเองได้ โดยไม่ต้องโทรศัพท์ไปถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ แต่สามารถทราบในแต่ละขั้นตอนผ่าน PC Notebook มือถือ ฯลฯ ได้ด้วยตนเอง

                  ซ) ประกาศ ก.พ.อ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/ข้อหารือ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการตอบคำถาม และผู้จะขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่จะเข้ามาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ฌ) ส่วนที่ 1 : การประเมินผลการสอน จะนำเสนอเกี่ยวกับข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการ
คำจำกัดความ แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการประเมินผลการสอน

                 ญ) ส่วนที่ 2 : ผลงานทางวิชาการ และแบบฟอร์มต่างๆ จะนำเสนอขั้นตอน คุณสมบัติ คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการประเภทต่างๆ วิธีการเผยแพร่ และแบบฟอร์มต่างๆ

                 ฎ) สาขาวิชาใหม่ตามประกาศ ก.พ.อ. ซึ่งจะนำเสนอประกาศ ก.พ.อ. ในเรื่องดังกล่าวทั้ง
ปี 2561 และปี 2562 อีกทั้งยังประกอบด้วยคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่จัดคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนผู้ที่กำลังขอกำหนดตำแหน่งลงในสาขาวิชาใหม่ดังกล่าว

                 ฏ) ภาระงานขั้นต่ำของสายวิชาการ เป็นการนำเสนอ ประกาศ ก.พ.อ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักเกณฑ์และวิธีการและแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับภาระงานขั้นต่ำของสายวิชาการ

                 ฐ) ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภาพรวม จะแสดงให้เห็นขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภาพรวม ซึ่งง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า

                 ฑ) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และเงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย     

                 ฒ) ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการยื่นเรื่องได้ที่สำนักบริหารฯ ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์และวิธีการการค่าตอบแทนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับค่าตอบแทนดังกล่าวโดยยื่นได้ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการต่อไป

                 ณ) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ (สอบถามได้ที่งานตำแหน่งและอัตรากำลัง โทร. 3134) ซึ่งจะเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรประเภทวิชาการจะต้องได้รับการประเมินดังกล่าว

                  ด) การขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.พิเศษ/รศ.พิเศษ/ศ.พิเศษ ซึ่งจะนำเสนอข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องการขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.พิเศษ/รศ.พิเศษ/ศ.พิเศษ

                  ต) สถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ/สถิติบุคลากร จะนำเสนอสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและสถิติบุคลากรเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้สำรวจสถิติข้อมูลต่างๆ

                  ถ) เมนูหลักเกณฑ์เก่า จะนำเสนอหลักเกณฑ์เก่า ซึ่งปัจจุบันมีผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์เก่าอยู่ในระบบอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งสมารถไปศึกษาข้อมูลได้

                  ท) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เป็นวารสารอีกวารสารหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากรประเภทสนับสนุน ตลอดจนบุคคลภายนอกได้นำผลงานทางวิชาการมาลงในวารสารดังกล่าว

                  ธ) เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ เมื่อผู้ใช้บริการคลิกหัวข้อดังกล่าวจะ link ไปที่เว็บไซต์
กองการเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปใช้บริการข้อมูลต่างๆ ต่อไป

                  น) เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เป็นการ link ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ

                  บ) ข่าว/บทความ จะนำเสนอข่าวสารของส่วนราชการต่างๆ ประกอบการศึกษา ค้นคว้าต่อไป

                  ป) กระดานถาม-ตอบ จะเป็นช่องทางสำหรับผู้ใช้บริการสอบถาม และผู้ดูแลระบบเป็นผู้ตอบคำถามต่างๆ

                  ผ) ติดต่อกับเรา เป็นช่องทางในการติดต่อกับกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีทั้งที่อยู่และโทรศัพท์ และ
E-Mail เพื่อใช้ในการติดต่อ

                 ฝ) คณะทำงาน จะประกอบด้วยทีมคณะทำงานที่ได้ก่อตั้งและร่วมจัดทำระบบดังกล่าว

                 พ) ผู้ดูแลระบบ เป็นช่องทางที่ผู้เขียนระบบดังกล่าว ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเข้าไปกรอกข้อมูลต่างๆ ต่อไป

                ฟ) บนหน้าจอการเคลื่อนไหว ยังมีรูปภาพของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และรูปภาพและข้อมูลการแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในแต่ละครั้งอีกด้วย

            ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงขอนำเสนอระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU) และโปรแกรมรายงานความก้าวหน้าในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้บริการกับบุคลากรประเภทวิชาการ ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ โดยเข้าเยี่ยมชมได้เว็ปไซต์
กองการเจ้าหน้าที่ ที่ http://personnel.mju.ac.th/   ตรงหัวข้อ “ระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ด้านซ้ายมือหรือขวามือ โดยมีผู้ประสานงานคือ นายสมวงค์  ทิพย์ประจักษ์  โทร. 3136 และนางสาวอารัทรา พิเชษฐ์พันธ์  โทร. 3137 สังกัดงานตำแหน่งและอัตรากำลัง
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย  และในส่วนด้านเทคนิคประสานงานได้ที่ นายสมชาย อารยพิทยา สังกัดกองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย  โทร. 3278

              กล่าวโดยสรุประบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU) และโปรแกรมรายงานความก้าวหน้าในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จะเป็นระบบฐานข้อมูลที่จะช่วยให้บุคลากรประเภทวิชาการ ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการ ขั้นตอน แบบฟอร์มต่างๆ ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของในแต่ละหัวข้อได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหัวข้อ “ตรวจสอบคุณสมบัติการขอกำหนดแหน่งทางวิชาการ”จะช่วยให้บุคลากรประเภทวิชาการได้เข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองผ่าน Username และ Password ได้เพียงไม่กี่นาที อีกทั้งรายงานความก้าวหน้าการขอกำหนด
ตำแน่งทางวิชาการที่จะช่วยให้ทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติและผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้รับทราบความก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอนได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งจะเป็นประโยชน์กับบุคลากรประเภทวิชาการ ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นเอนกอนันต์ยิ่งต่อไป

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สมวงค์ ทิพย์ประจักษ์1  สุชาติ จันทร์แก้ว3 อารัทรา พิเชษฐพันธ์4 มยุรี แก้วประภา5

พรรนุท พูลสวัสดิ์6 รัตติกาล ณวิชัย7 ละออศิริ พรหมศร8 และพจมาน สุวรรณโกสุม9

บุคลากรสังกัด กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 

สมชาย อารยพิทยา2 บุคลากรสังกัดกองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 

 

เอกสารอ้างอิง

สมวงค์ ทิพย์ประจักษ์.  2561.  ระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU). 

[ระบบออนไลน์].  แหล่งที่มา https://e-manage.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=884&blog=true.

ที่มา : http://personnel.mju.ac.th

ที่มา : https://apds.mju.ac.th

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1048
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
» เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การนำเสนองานเชิงวิชาการ หมายถึง การนำเสนอเนื้อหาสาระให้แก่บุคคลเป้าหมายให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และยอมรับในสาระที่นำเสนอตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ และอาจมีการใช้สื่อต่างๆ เพื่อสร้างค...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร  วันที่เขียน 6/12/2565 16:14:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/3/2566 0:22:31   เปิดอ่าน 740  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การประชุมวิชาการ » อบรมรู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน ๑ วัน
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.เชิดชัย มีเอียด พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “รู้จักระบบและเกณฑ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน เชิดชัย มีเอียด  วันที่เขียน 30/9/2565 13:58:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/3/2566 1:15:39   เปิดอ่าน 1010  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ระบบบริการของหน่วยงาน : การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) » การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)
การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) เป็นการให้บริการของงานอำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำเอกสารดังกล่าว ไปใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าไปต่างประเท...
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ระบบ ERP  ระบบบริการของหน่วยงาน  ลดขั้นตอนการดำเนินการ  หนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)  อำนวยความสะดวก     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 14/9/2564 15:40:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/3/2566 8:17:00   เปิดอ่าน 1531  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัยสถาบัน » ผลงานวิจัยเรื่อง "ความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่"
การวิจัยเรื่อง ความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงความพร้อมในกา...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน ภัคสุณีย์ ดวงงา  วันที่เขียน 5/11/2562 16:11:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/3/2566 5:42:00   เปิดอ่าน 3124  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การประชุมวิชาการ » การเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICAS2018
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ ข้าพเจ้า นายเชิดชัย มีเอียด ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอนำเสนอรายงานสรุ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน เชิดชัย มีเอียด  วันที่เขียน 7/10/2562 15:53:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/3/2566 7:53:37   เปิดอ่าน 1977  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง