ที่มา บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่เขียน 4/11/2563 11:46:29     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/11/2563 22:53:34
เปิดอ่าน: 109 ครั้ง

ที่มา บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๒๔
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ส่งเสริมการหารายได้ ทรัพย์สิน ทุนการศึกษา ทุนด้านสวัสดิการ ให้คำแนะนำการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน ตามที่สภาสถาบันฯ จะเห็นสมควร

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานและกรรมการจำนวนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง สภามหาวิทยาลัยจึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พอสรุปได้ดังนี้

 - ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขึ้นคณะหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง กรรมการอีกจำนวนหนึ่ง และให้ประธานเลือกกรรมการเป็นรองประธานคนหนึ่งหรือหลายคน โดยให้มีรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ

-  คุณสมบัติของผู้ซึ่งเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีดังนี้
      ๑. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
      ๒. เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และยินดีจะสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
      คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีวาระอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินสองปี และอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
   ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาทรัพยากรในการบริหารงานมหาวิทยาลัย
   ๒. ดำเนินการหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
   ๓. ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
   ๔. ดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
   ๕. แต่งตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือในกิจการตามแต่จะเห็นสมควร

พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ พอสรุปได้ดังนี้

-  ให้มีคณะกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของอธิการบดี ประกอบด้วยประธานกรรมการ  และกรรมการอีกจำนวนหนึ่ง ให้แต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้

-  คุณสมบัติของผู้ซึ่งเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีดังนี้
   ๑. เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
   ๒. เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการอุทิศตนให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัย
   ๓. เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
       คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีวาระการดำรงตำแหน่งสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหน้าที่เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย

วาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วาระการดำรง
ตำแหน่ง

ช่วงเวลา
การดำรงตำแหน่ง

ประธานกรรมการ

     ๑ – ๕

พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๔๐

ศาสตราจารย์ ดร.สง่า  สรรพศรี  

     ๖

พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยรรยง  สิทธิชัย

     ๗ – ๘

พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘

ดร.สู่บุญ  วุฒิวงศ์

     ๙ – ๑๐

พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒

ดร.สุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์

     ๑๑

พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔

ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์

     ๑๒ – ๑๔

พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐

ดร.องอาจ  กิตติคุณชัย

     ๑๕ - ๑๖

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน

ดร.วรพงศ์  นันทาภิวัฒน์ทำเนียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  Click !! 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1135
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
งานสารบรรณ » เข้าร่วมโครงการสัมมนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบการตัดสินใจ
โครงการสัมมนาระบบศูนย์กลางข้อมูลมหาวิทยาลัยแม่โจ้และระบบการตัดสินใจ (Data Center of MJU & Dashboard Decision System : DC) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในเรื่องการบริหารจัด...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน มาลัย เบญจวรรณ์  วันที่เขียน 5/10/2563 16:00:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/11/2563 16:17:59   เปิดอ่าน 116  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
» การฝึกอบรม "โครงการบริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้" (MJU Mobile Application)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผลักดันให้เกิดโครงการ Digital Services and Innovation University ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Flagship Projects ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มี Dashboard และ Gantt Chart ในการบริหารเชิงยุทธศาส...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 25/8/2563 11:10:18  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/11/2563 19:11:15   เปิดอ่าน 201  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเขียนหนังสือราชการ » การเขียนหนังสือราชการ
การเขียนหนังสือ คือ การเรียบเรียงข้อความตามเรื่องที่จะแจ้งความประสงค์ไปยังผู้รับหรือผู้ที่ต้องทราบหนังสือนั้น หลักการเขียนหนังสือ ผู้เขียนจะต้องรู้และเข้าใจ แยกประเด็นที่เป็นเหตุผลและความมุ่งหมายที...
การเขียนหนังสือราชการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน สรัญญา อาษาไชย  วันที่เขียน 10/10/2561 16:52:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/11/2563 15:59:48   เปิดอ่าน 4019  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง