ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 454
ชื่อสมาชิก : ผ่องรักษ์ ยศเดช
เพศ : หญิง
อีเมล์ : pongruk@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 11/5/2554 11:25:18
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/5/2554 11:25:18


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
จากการที่ได้เข้าร่วมอบรม "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน" โดยอาจารย์พรภัทร อินทรวรพัฒน์ จากมหา่วิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับความรู้ใหม่ที่ลบล้างความคิดเดิมๆ ที่คิดว่าการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานมันเป็นเพียงการทำ Flow Chart เท่านั้นเอง ซึ่งไม่ได้บอกอะไรเลย และที่เคยเห็นผ่านๆ มา ทุกคนทำคู่มือจากวิธีเดิมๆ ก็ลอกๆ กันมา ซึ่งเป็นการบอกแค่ขั้นตอนการทำงานเท่านั้น แต่การได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ทำให้ได้แนวคิดใหม่และผู้เรียนรู้ได้เห็นประโยชน์จากการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแบบใหม่นี้อีกเยอะ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสอนงานได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ใช่เพียงแค่การเขียน Work Flow หรือแค่การเขียน Flow Chart เท่านั้น แต่การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ยังใช้เป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาการทำงานให้เป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพื่อขอรับการบริการที่ตรงกับความต้องการ คู่มือปฏิบัติงานคืออะไร??? 1. แผนที่บอกเส้นทางการทำงานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ 2. ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดต่าง ๆ ของกระบวนการ มักจัดทำขึ้นสำหรับงานที่มีความซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับหลายคน 3. สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิง ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน