Blog : การจัดการความรู้คณะกรรมการกลุ่มเลขานุการคณะฯ
รหัสอ้างอิง : 91
ชื่อสมาชิก : จงรักษ์ บัวลอย
เพศ : หญิง
อีเมล์ : jongrak@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 17/1/2554 10:15:48
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/1/2554 10:15:48

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การจัดการความรู้คณะกรรมการกลุ่มเลขานุการคณะฯ
รวบรวมองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ของคณะกรรมการกลุ่มเลขานุการคณะ หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
การจัดการความรู้คณะกรรมการกลุ่มเลขานุการคณะฯ » พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ
จากการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สวัสดี พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ” จัดโดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 ซึ่ง ณ ขณะนั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และปัจจุบันพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศ พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์ให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักการ "คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้" โดยจะใช้แทนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่เดิม ซึ่งรวมถึง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
คำสำคัญ : พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6215  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 16/3/2560 11:13:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/2/2567 10:39:45
การจัดการความรู้คณะกรรมการกลุ่มเลขานุการคณะฯ » KMQA : Secretariat Working Group
การจัดการความรู้ของคณะกรรมการกลุ่มเลขานุการคณะ หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ มีการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของกลุ่ม ในปี 2559 จึงมีแนวคิดการดำเนินกิจกรรมโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนภายใน (16 หน่วยงาน) และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละองค์ประกอบ และบ่งชี้ความรู้ในเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (KMQA : Secretariat Working Group) เพื่อค้นหาความเด่นชัดและแนวปฏิบัติที่ดี“In The Search for Being Bold & Best Practices” โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนางาน พัฒนาคน และการพัฒนาองค์กร คณะกรรมการกลุ่มฯ มีความมุ่งมั่นในการจัดการความรู้ให้ครอบคลุมกระบวนการจัดการความรู้ ตั้งแต่การบ่งชี้ความรู้ การแสวงหาและจัดระบบ การกลั่นกรองและปรับใช้ การเข้าถึงและจัดเก็บ การเผยแพร่แบ่งปันและเรียนรู้ โดยการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมและถอดองค์ความรู้ จำนวน 5 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 การผลิตบัณฑิต (เจ้าภาพหลัก : คณะเศรษฐศาสตร์) ครั้งที่ 2 การวิจัย (เจ้าภาพหลัก : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) ครั้งที่ 3 การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (เจ้าภาพหลัก : วิทยาลัยบริหารศาสตร์) ครั้งที่ 4 การบริหารจัดการ (เจ้าภาพหลัก : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ) ครั้งที่ 5 สรุปกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการจัดทำต้นทุนหลักสูตร” และ “การบันทึกข้อมูล CHE QA Online (เจ้าภาพหลัก : คณะบริหารธุรกิจ)
คำสำคัญ : คณะกรรมการกลุ่มเลขานุการคณะ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3023  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 1/9/2559 13:38:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/2/2567 4:03:48

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้