Blog : นางบุษบา กาหล
รหัสอ้างอิง : 382
ชื่อสมาชิก : บุษบา กาหล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : busaba-k@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 1/4/2554 10:51:29
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 1/4/2554 10:51:29

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : นางบุษบา กาหล
สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
นางบุษบา กาหล » ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้มีการเข้าศึกษาดูงานหลักๆ 3 แห่ง ประกอบด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยข้าพเจ้าขอสรุปเนื้อหาและความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมศึกษาดูงานแยกตามสถานที่ศึกษาดูงาน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2962  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน บุษบา กาหล  วันที่เขียน 12/9/2560 14:44:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 5:13:35
นางบุษบา กาหล » เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ – EdPEx
การเข้าร่วมอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ สุขประเสริฐ มาเป็นวิทยากรบรรยายถึงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)
คำสำคัญ : EdPEx  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3247  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน บุษบา กาหล  วันที่เขียน 21/3/2560 16:52:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 7:52:15

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้