สังเกตการณ์โครงการยกระดับคุณภาพบริการของธุรกิจท่องเที่ยวในภาคเหนือด้วยวิธี SERVICE DESIGN (กลุ่มอาหาร)
วันที่เขียน 27/5/2564 18:07:13     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 14:34:55
เปิดอ่าน: 1641 ครั้ง

SERVICE DESIGN คือ การออกแบบบริการ โดยนำเอาข้อมูลของลูกค้าที่สำคัญ มาจัดกลุ่ม และออกแบบบริการให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่สอดคล้องตามความต้องการ ผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบบริการคือ มาตรฐานบริการที่จะเป็นมาตรฐานในการให้พนักงานปฏิบัติตาม เพื่อส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้า หลักสูตร SERVICE DESIGN THINKING Boot Camp จึงเป็นเหมือนเพื่อนช่วยคิด ฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วย Service Design for Food ร่วมออกแบบการเรียนรู้ “4 ฐานคิด...ช่วยสร้างสรรค์เซอร์วิสที่ดีต่อใจ...ให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปในยุค POST PANDEMIC อย่างมั่นคง”

ในช่วงวันที่ 7-9 เมษายน 2564 มีโอกาสเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการยกระดับคุณภาพบริการของธุรกิจท่องเที่ยวในภาคเหนือด้วยวิธี SERVICE DESIGN (กลุ่มอาหาร) SERVICE DESIGN THINKING Boot Camp Vol.1 จัดโดย CEA และ iGTC สามารถสรุปผลลัพธ์การเรียนรู้พอสังเขป ได้ดังนี้

  1. รู้เรา (Contextual Analysis) :

กิจกรรม “สะท้อนภาพตัวตน (Self Reflection) ด้วยการถ่ายทอดภาพตัวเรา “Self Portrait” เพื่อ “เคารพ (Self Respect)” และเข้าใจในฐานทุนทุกมิติของตนเอง มุ่งสร้าง Self Response รู้ตัวเรา รักตัวเรา เพื่อสร้าง “ตัวตน” ค้นหา Find Your WHY หรือปณิธานสูงสุดในการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจที่จะพาเราไปในพื้นที่ชีวิต พร้อมเปิดพรมแดนการเรียนรู้ใหม่ (Circle of Competence) ทำการรวบรวมชุดข้อมูลขีดความสามารถของบุคคลในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายด้วยวิธีการประเมินตนเอง (Self Assessment) โดยการวัดผลการปฏิบัติงาน (Importance Performance Analysis: IPA) เพื่อประเมินช่องว่าง (gap analysis) ด้วยวิธีการจัดลำดับความสำคัญ 2 ตัวแปร ได้แก่ ความสำคัญ (importance) และ ความสามารถ (performance) บนฐานทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรในพื้นที่เป้าหมายของธุรกิจ สร้าง Purpose Built Services  เมื่อออกแบบอย่างไร้จุดหมาย ผลงานการออกแบบนั้นก็จะไม่มีความหมายตั้งแต่แบบร่าง

  1. รู้รอบ (Scenario Analysis) :

สืบค้นข้อมูลด้วยเทคนิค 3Ss ได้แก่ “กวาด (scan) กรอง (scope) เก็บ (store)” สัญญาณสิ่งเร้าจากสถานการณ์ภายนอกที่คาดว่าจะมีอิทธิพล หรือเป็นปัจจัยขับดัน (driving forces) เร่งรัดให้เกิดภาพอนาคต (future images) ด้วยตารางวิเคราะห์แนวโน้ม (Trends Matrix) เพื่อวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และจับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะส่งกระทบต่อการพัฒนาขับเคลื่อนธุรกิจบริการ ตลอดจนแสวงหาปัจจัยพลิกผัน (key uncertainties) ที่มีผลต่อการพลิกโฉมสถานการณ์ และฉากทัศน์บริการในอนาคต (Service Scenario) สร้างสรรค์บริการให้ไหลลื่นไปกับการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนไปภายใต้สภาวะไม่ปกติ

  1. รู้ลึก (User Analysis) :

มุ่งเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานผ่านการสำรวจข้อมูลการวิจัยผู้ใช้งาน (User Research) โดยจัดเก็บข้อมูลดิบ (Raw Data) รวมถึงข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูล (Interpreted Data) ด้วยเครื่องมือการวิจัยบริบท (Contextual Research) ในมิติของห่วงโซ่การบริโภค (Consumption Chain) ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์สายโซ่วิธีการ-เป้าหมายการบริโภค (Mean-End Chain Method) การศึกษาในขั้นตอนนี้มุ่งเน้นให้ผู้ช่วยนักวิจัย และทีมงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม รู้จักเครื่องมือการศึกษาผู้ใช้งานผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งาน (User Analysis) เข้าใจกระบวนการ (Design Process) และเครื่องมือการออกแบบประสบการณ์ (Experience Design)

  1. รู้เขา (Business Analysis) :

ค้นหาคุณค่าที่ลูกค้ามองหา เข้าใจความหมาย เข้าถึงความสำคัญ และความจำเป็น ของการรังสรรค์ “คุณค่า” เพื่อสร้าง “มูลค่า” โดยทำการสังเคราะห์คุณลักษณะของลูกค้า (Customer Profile) มองหาโอกาสใหม่ในการนำเสนอวิธีการ หรือ กระบวนการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างสร้างสรรค์บนฐานของระบบนิเวศที่เหมาะสมสำหรับการเกื้อกูลสินค้าหรือบริการใหม่ที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ (Minimum Viable Ecosystem: MVE) ดำเนินการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งกำหนดเป็นร่างกรอบข้อเสนอเชิงคุณค่า (Value Proposition) และนำไปพัฒนาข้อกำหนดสำหรับการออกแบบ (Design Brief) เพื่อผลิตเป็นต้นแบบสินค้าหรือบริการในอนาคต (Minimum Viable Product/Service: MVP/MVS)

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1162
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
คนึงนิตย์ กอนแสง » การให้บริการที่เป็นเลิศ
หลักการและหัวใจสำคัญในการบริการที่เป็นเลิศ ต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม ความเชื่อ โดยต้องสังเกตุหรือทราบถึงสถานะ เรื่องราว และกลยุทธ์ในการให้บริการ หลักการจิตวิทยาบริการ ได้แก่ ยิ้มทักทายจากห...
การให้บริการที่เป็นเลิศ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 16/11/2566 11:37:33  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 13:44:45   เปิดอ่าน 103  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
คนึงนิตย์ กอนแสง » การจัดเตรียมวาระการประชุม การทำบันทึกเสนอที่ประชุม และการทำรายงานการประชุม
การจัดทำหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับการประชุม โดยปกติ ประกอบด้วย การกำหนดนัดหมายการประชุม หนังสือเชิญประชุม และหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมอื่นตามกฎหมา...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 29/9/2566 17:39:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/2/2567 23:36:03   เปิดอ่าน 178  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
คนึงนิตย์ กอนแสง » การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
การเขียนหนังสือราชการ ต้องมีศาสตร์และศิลป์ คือ เขียนให้ดี สร้างสรรค์ เขียนให้คนอ่านรู้เรื่อง สื่อเข้าใจ ตรงกัน เรียบง่าย กระชับ ภาษาสวย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องตีความ บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นผลดี ไม่ให้เ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 30/8/2565 9:27:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 13:44:07   เปิดอ่าน 3415  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม » สรุปการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองสำหรับนักบริหารมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่กำหนดสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน ในฐานะที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจเหนือเอกชน หรือระหว่างรัฐ หน่วยงานของร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 3/8/2565 10:14:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 12:20:40   เปิดอ่าน 1869  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง