Blog : การจัดทำสำนักงานสีเขียว
รหัสอ้างอิง : 91
ชื่อสมาชิก : จงรักษ์ บัวลอย
เพศ : หญิง
อีเมล์ : jongrak@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 17/1/2554 10:15:48
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/1/2554 10:15:48

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การจัดทำสำนักงานสีเขียว
การสรุปความรู้จากการฝึกอบรม/การรวบรวมองค์ความรู้ด้านสำนักงานสีเขียว
การจัดทำสำนักงานสีเขียว » แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)
จากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย GO Eco U. หลายหน่วยงานได้ขับเคลื่อนโดยดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) และได้รับรางวัลระดับประเทศ เช่น คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักหอสมุด และสำนักงานอธิการบดี ได้รับรางวัล Green Office ระดับ ดีเยี่ยม (G ทอง) เป็นต้น และปัจจุบันมีหลายหน่วยงานเริ่มหรืออยู่ระหว่างจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งมีหลักการคือ โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office เป็นการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยเกณฑ์ทั้งหมด 7 หมวด คือ หมวด 1 การบริหารจัดการองค์การ (Organization Management) หมวด 2 การดำเนินงาน Green Office (Operation of Green Office) หมวด 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource) หมวด 4 การจัดการของเสีย (Waste and Waste water Management) หมวด 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน (Indoor & Outdoor Environmental) หมวด 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement) หมวด 7 การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
คำสำคัญ : Green Office  แนวทางพัฒนา  สำนักงานสีเขียว  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6788  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 6/6/2561 16:44:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/4/2567 0:26:13

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้