การฝึกอบรม "โครงการบริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้" (MJU Mobile Application)
วันที่เขียน 25/8/2563 11:10:18     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 15:36:24
เปิดอ่าน: 90 ครั้ง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผลักดันให้เกิดโครงการ Digital Services and Innovation University ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Flagship Projects ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มี Dashboard และ Gantt Chart ในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ มีระบบ Business Intelligent รายงานสถานะทางการเงินอย่าง real time วางระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบเป็นสังคมไร้เงินสด MJU Mobile Application ช่วยสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการนำเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตยุค New Normal

1. วิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart Uninersity)

    1.1 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” กล่าวคือ “เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเครือข่ายความร่วมมือเชิงวิชาการ สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เป็นศาสตร์ผสมผสานสอดคล้องกับวัฒนธรรมในพื้นที่ มีความโดดเด่นในด้านเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และแสดงศักยภาพของพื้นที่ด้วยบุคลากรที่มีทักษะระดับมืออาชีพ การบริหารจัดการที่มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลบนตัวตนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Glocalization)”

    1.2 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (พ.ศ.2577) คือ “เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาตามศาสตร์ของพระราชาโดยมีเกษตรเป็นฐานราก สร้างระบบนิเวศแห่งสังคมอุดมปัญญานำพาสังคมชุมชนสู่โลกสีเขียว ด้วยการร่วมแรงแบ่งปันเป็นแหล่งเรียนรู้ขององค์ความรู้ใหม่ที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยี บุคลากร และการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตามบริบทของภูมิเศรษฐกิจ และภูมิสังคมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาชีวิตที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

    1.3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผลักดันให้เกิดโครงการ Digital Services and Innovation University ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Flagship Projects ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มี Dashboard และ Gantt Chart ในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ มีระบบ Business Intelligent รายงานสถานะทางการเงินอย่าง real time วางระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบเป็นสังคมไร้เงินสด

2. MJU Mobile Application ช่วยสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยได้อย่างไร ในแง่มุมไหนบ้าง และอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และสถาบันได้อย่างไร

    MJU Mobile Application ช่วยสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการนำเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตยุค New Normal ซึ่งสิ่งที่สำคัญของการศึกษาในยุคหลังเกิด Covid-19 การเรียนการสอนแบบออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยจะต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้ทันต่อโลก ส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ เปิดหลักสูตรที่ตอบโจทย์ผู้เรียน ความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถเชื่อมโยงกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมได้ อาจารย์ต้องมีความเชี่ยวชาญและทำงานได้จริง นักศึกษาต้องนำความรู้มาประยุกต์กับสถานการณ์จริง

    อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรได้รับประโยชน์จาก MJU Mobile Application ดังนี้

 • แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตารางเวลาเรียน และข่าวสารที่น่าสนใจจากแหล่งข่าวต่าง ๆ เช่น ข่าวสารมหาวิทยาลัย คณะ กิจกรรม และการลงทะเบียนรับข่าวสาร
 • บัตรนักศึกษา บัตรบุคลากร และการแสดงตัวตนผ่านรูปแบบ QR Code และ Bar Code รวมถึงการเข้าใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยด้วยการ Scan QR Code
 • แสดงผลปฏิทินกิจกรรม ตารางเรียน ตารางสอบ และสามารถสร้างกิจกรรม
 • ศูนย์รวมการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบห้องสมุด ระบบหอพัก
 • แสดงแผนที่มหาวิทยาลัย (ทุกวิทยาเขต) ค้นหาสถานที่ของมหาวิทยาลัยและแสดงตำแหน่งธนาคารกรุงไทยแต่ละสาขาได้
 • แสดงรายการวิชาให้นักศึกษาลงทะเบียน แสดงสถานภาพการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย
 • จ่ายบิลค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 • สามารถสแกน QR Code เพื่อชำระเงินโดยตัดผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ผ่านการเชื่อมต่อกับ KTB Mobile Banking Application
 • แสดง Unofficial Transcript แผนการศึกษา และสามารถแนะนำทางการศึกษา
 • แจ้งเตือนกิจกรรม Broadcast ข่าวสารส่วนตัว
 • จัดการการจองห้องเรียนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเลือกเวลาที่จะใช้ และรับรหัสผ่านในการใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งาน (อ้างอิงจาก เพจ DSI MJU)

 1. ดาวน์โหลด "MJU Mobile Application" ทาง App Store และ Google Play
 2. ใส่ Username และ Password "MJU Mobile Application" 

       ตามขั้นตอนจากเพจ DSI MJU

 

https://www.facebook.com/dsimju/photos/pcb.2580367352226927/2580340038896325/

 

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1111
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
การเขียนหนังสือราชการ » การเขียนหนังสือราชการ
การเขียนหนังสือ คือ การเรียบเรียงข้อความตามเรื่องที่จะแจ้งความประสงค์ไปยังผู้รับหรือผู้ที่ต้องทราบหนังสือนั้น หลักการเขียนหนังสือ ผู้เขียนจะต้องรู้และเข้าใจ แยกประเด็นที่เป็นเหตุผลและความมุ่งหมายที...
การเขียนหนังสือราชการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน สรัญญา อาษาไชย  วันที่เขียน 10/10/2561 16:52:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 14:53:59   เปิดอ่าน 3721  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กล่องเอกสารเผยแพร่ » การวิเคราห์งานประจำ
การวิเคราะห์งานประจำ และเทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ด้วยระบบ KPI และ Competency ของแต่ละตำแหน่ง และการทำงานที่ดีต้องมีความคิดเชิงระบบและการจัดการที่มีประสิทธิภาจะต้องมีการจัดการโดย...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน ศรีวรรณ บุญเรือง  วันที่เขียน 21/9/2561 14:31:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 8:20:54   เปิดอ่าน 3597  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กล่องเอกสารเผยแพร่ » เขียนหนังสือราชการอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล
การใช้ภาษามี 3 ระดับ คือ ภาษาปาก ภาษากึ่งแบบแผน ภาาาแบบการใช้คำเชื่อม(สันธาน) ข้อความหรือประโยค การใช้คำขยายคำที่ไม่ควรใช้ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านบริหารและธุรการ
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน ศรีวรรณ บุญเรือง  วันที่เขียน 21/9/2561 11:31:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 14:13:23   เปิดอ่าน 1804  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเขียนหนังสือราชการและการโต้ตอบเอกสาร » การเขียนหนังสือราชการและการโต้ตอบเอกสาร
การใช้สำนวนและลีลาการเขียนหนังสือราชการจะมีหลักที่ต้องพึงปฏิบัติ หรือมีข้อคำนึงที่ควรหลีกเลี่ยงไม้ใช้ถ้อยคำ ลีลา หรือสำนวนบางลักษณะ แต่มิได้หมายความว่าทุกหน่วยงานจะต้องมีลีลาหรือสำนวนที่เหมือนกันทั...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน โยษิตา กาญจนคงคา  วันที่เขียน 17/9/2561 18:39:40  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 14:15:04   เปิดอ่าน 5143  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง