แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)
วันที่เขียน 6/6/2561 16:44:58     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2567 1:40:24
เปิดอ่าน: 6823 ครั้ง

จากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย GO Eco U. หลายหน่วยงานได้ขับเคลื่อนโดยดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) และได้รับรางวัลระดับประเทศ เช่น คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักหอสมุด และสำนักงานอธิการบดี ได้รับรางวัล Green Office ระดับ ดีเยี่ยม (G ทอง) เป็นต้น และปัจจุบันมีหลายหน่วยงานเริ่มหรืออยู่ระหว่างจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งมีหลักการคือ โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office เป็นการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยเกณฑ์ทั้งหมด 7 หมวด คือ หมวด 1 การบริหารจัดการองค์การ (Organization Management) หมวด 2 การดำเนินงาน Green Office (Operation of Green Office) หมวด 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource) หมวด 4 การจัดการของเสีย (Waste and Waste water Management) หมวด 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน (Indoor & Outdoor Environmental) หมวด 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement) หมวด 7 การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ Green Office จึงสรุปความรู้ที่ได้รับฟังจากวิทยากร มาแลกเปลี่ยนและรับคำชี้แนะจากผู้รู้ ตลอดจนผู้มีประสบการณ์ในการทำ Green Office สำหรับการเริ่มศึกษาและจัดทำ Green Office ซึ่งพอจะสรุปแนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) ดังนี้

หมวด

รายละเอียด

วิธีการดำเนินงาน/ขั้นตอน 

1 การบริหารจัดการองค์การ (Organization Management)

1. นโยบายสิ่งแวดล้อม

 

1) การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

2) การเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อม

3) การทบทวนและการปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดล้อม

 

2. การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

1) การรวบรวมข้อมูลขององค์กร

2) การบ่งชี้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3) การระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

4) การประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

5) การหาแนวทางการแก้ไขและควบคุมปัญหา

 

3. กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

1) พิจารณากฎหมายที่จะต้องนำไปใช้

2) การรวบรวมและจัดทำทะเบียนกฎหมาย

3) การทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4) การปรับปรุงรายการกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

 

4. การกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ

1) การคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

2) การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม

3) การดำเนินการสื่อสาร

4) การทบทวนประสิทธิภาพของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

 

5. การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

กำหนดองค์ประชุมของการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

วาระที่ 1 การติดตามผลการทบทวนโดยฝ่ายบริหารครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

วาระที่ 3 การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการและกิจกรรม

วาระที่ 4 การปฏิบัติตามกฎหมาย

วาระที่ 5 สถานะของการแก้ไขและป้องกัน

วาระที่ 6 การสื่อสารและข้อร้องเรียน

วาระที่ 7 การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อระบบ

วาระที่ 8 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

2 การดำเนินงาน Green Office (Operation of Green Office)

1. การสื่อสารและกระบวนการสร้างจิตสำนึก

การสื่อสาร

1) การกำหนดหัวข้อในการสื่อสาร

2) การกำหนดวิธีการสื่อสาร

3) ดำเนินการสื่อสาร

4) การทบทวนหัวข้อสื่อสาร

การฝึกอบรม

1) กำหนดหลักสูตรฝึกอบรม

2) จัดทำแผนการฝึกอบรม

3) ดำเนินการฝึกอบรม

4) การประเมินผล

 

2. การจัดประชุมและนิทรรศการ

1) การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธ์การประชุมและนิทรรศการ

2) การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและนิทรรศการ

3) การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์

4) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม

 

3. ความสะอาดและความเป็นระเบียบ

1) การเตรียมการ

2) การปฏิบัติโดยยึดหลักของกิจกรรม 5ส.

 

4. การขนส่งและการเดินทาง

1) กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี

2) มีการวางแผนการเดินทาง

3) การรณรงค์ใช้จักรยานดินทางมาทำงาน หากบ้านพักใกล้สำนักงาน

 

5. การเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

1) การจัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉิน

2) การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน

3) ศึกษาวิธีการใช้ถังดับเพลิงและวิธีการตรวจสอบเบื้องต้น

 

3 การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource)

1. การใช้พลังงาน

1) การสร้างความรู้องค์กรด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

2) กำหนดมาตรการประหยัดและสื่อสารให้พนักงานรับทราบ

3) เก็บข้อมูลการใช้พลังงาน

 

2. การใช้น้ำ

 

1) การสร้างความรู้องค์กรด้านการประหยัดน้ำ

2) กำหนดมาตรการประหยัดและสื่อสารให้พนักงานรับทราบ

3) เก็บข้อมูลการใช้น้ำ

 

3. ทรัพยากรอื่นๆ

1) การสร้างความรู้องค์กรด้านการประหยัดทรัพยากรอื่น ๆ

2) กำหนดมาตรการประหยัดและสื่อสารให้พนักงานรับทราบ

3) เก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากร

4 การจัดการของเสีย (Waste and Waste water Management)

1. การจัดการของเสียในสำนักงาน

1) การสำรวจประเภทและปริมาณขยะ และพฤติกรรมการทิ้งขยะ

2) การจัดวางถังขยะและการคัดแยกขยะ

3) การให้ความรู้ในการจัดการขยะ

4) ตรวจสอบความถูกต้องของการคัดแยกขยะ

5) การกำจัดขยะ

6) บันทึกปริมาณขยะรายเดือน

 

2. การจัดการน้ำเสียในสำนักงาน

1) ศึกษาองค์ประกอบของน้ำเสียและปริมาณ

2) หาแนวทางการจัดการน้ำเสีย

5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน (Indoor & Outdoor Environmental)

1. อากาศในสำนักงาน

1) การกำหนดรายการที่ก่อให้เกิดมลพิษอากาศภายในสำนักงาน

2) กำหนดมาตรการในการควบคุมคุณภาพอากาศ

3) อบรมและสื่อสารให้พนักงานรับทราบ

4) การบำบัดมลพิษทางอากาศโดยวิธีทางชีวภาพ

 

2. แสงในสำนักงาน

1) สำรวจความสว่างในพื้นที่

2) กำหนดมาตรการปรับปรุงในพื้นที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอ

 

3. เสียงในสำนักงาน

สำนักงานจะต้องมีการจัดการให้มีสภาวะเรื่องเสียงในสำนักงานที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดจากการทำงาน เสียงที่เกิดจากการปรับปรุงสำนักงาน รวมไปถึงเสียงจากภายนอกสำนักงานที่อาจส่งผลภายในสำนักงานได้ รวมไปถึงการได้ยินของพนักงาน

 

4. ความน่าอยู่

พื้นที่สีเขียว

1) กำหนดพื้นที่สีเขียว

2) การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว

การควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ (หนู นก แมลงสาบ)

1) กำหนดพื้นที่การควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อในสำนักงาน

6 การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement)

1. การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1) ดำเนินการคัดเลือกสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2) การสั่งซื้อ

3) การตรวจสอบคุณภาพสินค้า

 

2. การจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1) คัดเลือกหน่วยงานหรือบุคคลที่เหมาะสม

2) ตรวจสอบการดำเนินการระหว่างการทำงาน

7 การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

1. โครงการและกิจกรรม

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกอย่างหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ดังนั้น สำนักงานจึงมีความจำเป็นจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบ่งบอกถึงความใส่ใจ และความตระหนักกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสำนักงาน

 

2. การจัดการก๊าซเรือนกระจก

1) การเก็บข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2) การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

3) การวิเคราะห์และรายงานผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=799
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
คนึงนิตย์ กอนแสง » การให้บริการที่เป็นเลิศ
หลักการและหัวใจสำคัญในการบริการที่เป็นเลิศ ต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม ความเชื่อ โดยต้องสังเกตุหรือทราบถึงสถานะ เรื่องราว และกลยุทธ์ในการให้บริการ หลักการจิตวิทยาบริการ ได้แก่ ยิ้มทักทายจากห...
การให้บริการที่เป็นเลิศ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 16/11/2566 11:37:33  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2567 0:50:24   เปิดอ่าน 791  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
คนึงนิตย์ กอนแสง » การจัดเตรียมวาระการประชุม การทำบันทึกเสนอที่ประชุม และการทำรายงานการประชุม
การจัดทำหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับการประชุม โดยปกติ ประกอบด้วย การกำหนดนัดหมายการประชุม หนังสือเชิญประชุม และหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมอื่นตามกฎหมา...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 29/9/2566 17:39:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2567 0:49:59   เปิดอ่าน 259  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
คนึงนิตย์ กอนแสง » การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
การเขียนหนังสือราชการ ต้องมีศาสตร์และศิลป์ คือ เขียนให้ดี สร้างสรรค์ เขียนให้คนอ่านรู้เรื่อง สื่อเข้าใจ ตรงกัน เรียบง่าย กระชับ ภาษาสวย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องตีความ บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นผลดี ไม่ให้เ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 30/8/2565 9:27:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2567 0:46:50   เปิดอ่าน 4708  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม » สรุปการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองสำหรับนักบริหารมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่กำหนดสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน ในฐานะที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจเหนือเอกชน หรือระหว่างรัฐ หน่วยงานของร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 3/8/2565 10:14:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2567 0:46:32   เปิดอ่าน 2153  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง