ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 91
ชื่อสมาชิก : จงรักษ์ บัวลอย
เพศ : หญิง
อีเมล์ : jongrak@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 17/1/2554 10:15:48
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/1/2554 10:15:48


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
เพื่อเผยแพร่ความรู้จากการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม
การสรุปความรู้จากการฝึกอบรม/การรวบรวมองค์ความรู้ด้านสำนักงานสีเขียว
รวบรวมองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ของคณะกรรมการกลุ่มเลขานุการคณะ หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ