Blog : ความรู้จากการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม
รหัสอ้างอิง : 91
ชื่อสมาชิก : จงรักษ์ บัวลอย
เพศ : หญิง
อีเมล์ : jongrak@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 17/1/2554 10:15:48
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/1/2554 10:15:48

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ความรู้จากการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม
เพื่อเผยแพร่ความรู้จากการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม
ความรู้จากการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม » สรุปการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองสำหรับนักบริหารมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่กำหนดสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน ในฐานะที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจเหนือเอกชน หรือระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง กฎหมายปกครองจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารงานของรัฐ การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ วางหลักความเกี่ยวพันในทางปกครองระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชน และฝ่ายปกครองด้วยกันเอง ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องรู้กฎหมายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตน เข้าใจ และสามารถปรับใช้กฎหมายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ๆ อย่างแท้จริง มีความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และถือกฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปสู่ความสำเร็จ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2274  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 3/8/2565 10:14:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 14:12:12
ความรู้จากการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม » สังเกตการณ์โครงการยกระดับคุณภาพบริการของธุรกิจท่องเที่ยวในภาคเหนือด้วยวิธี SERVICE DESIGN (กลุ่มอาหาร)
SERVICE DESIGN คือ การออกแบบบริการ โดยนำเอาข้อมูลของลูกค้าที่สำคัญ มาจัดกลุ่ม และออกแบบบริการให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่สอดคล้องตามความต้องการ ผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบบริการคือ มาตรฐานบริการที่จะเป็นมาตรฐานในการให้พนักงานปฏิบัติตาม เพื่อส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้า หลักสูตร SERVICE DESIGN THINKING Boot Camp จึงเป็นเหมือนเพื่อนช่วยคิด ฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วย Service Design for Food ร่วมออกแบบการเรียนรู้ “4 ฐานคิด...ช่วยสร้างสรรค์เซอร์วิสที่ดีต่อใจ...ให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปในยุค POST PANDEMIC อย่างมั่นคง”
คำสำคัญ : การออกแบบบริการ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1718  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 27/5/2564 18:07:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 13:31:31
ความรู้จากการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม » การฝึกอบรม "โครงการบริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้" (MJU Mobile Application)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผลักดันให้เกิดโครงการ Digital Services and Innovation University ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Flagship Projects ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มี Dashboard และ Gantt Chart ในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ มีระบบ Business Intelligent รายงานสถานะทางการเงินอย่าง real time วางระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบเป็นสังคมไร้เงินสด MJU Mobile Application ช่วยสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการนำเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตยุค New Normal
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2161  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 25/8/2563 11:10:18  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 13:31:30

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้