เขียนหนังสือราชการอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล
วันที่เขียน 21/9/2561 11:31:11     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 18:04:09
เปิดอ่าน: 1647 ครั้ง

การใช้ภาษามี 3 ระดับ คือ ภาษาปาก ภาษากึ่งแบบแผน ภาาาแบบการใช้คำเชื่อม(สันธาน) ข้อความหรือประโยค การใช้คำขยายคำที่ไม่ควรใช้ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านบริหารและธุรการ

           ภาษาและความสำคัญของภาษา  ภาษา คือ ความเป็นชาติ เอกลักษณ์ของชาติ

           ความเป็นนักวิชาการ คือศักดิ์ศรีของคน  ศักดิิ์ศรี คือ ความเท่าเทียมกันของมนุษย์และการได้รับการคาราวะจากมนุษย์ด้วยกันเท่าเทียมกัน ความสง่างามของนักวิชาการดูได้จากภาษาที่สื่อสารออกมา

   คุณสมบัติของนักวิชาการ 1.เป็นนักอ่าน  2.นักคิดค้น  3.การเป็นนักคิดและพัฒนา  4.มีคุณธรรม จริยธรรม 5.การรู้เท่าทันโลก

           ประเภทของภาษาวิชาการ 

             1. ภาษาวิชาการ เป็นภาษาที่ใช้เขียนเอกสารทางวิชาการ โดยทั่วไป แต่อยู่ในวงจำกัดเฉพาะนักวิชาการในสาขาวิชา                     นั้น ๆ เท่านั้น

             2. ภาษาเชิงวิชาการ เป็นภาษาที่ใช้เขียนเอกสารทางวิชาการโดยทั่วไปแต่ไม่เคร่งครัดเรื่องการใช้ศัพท์บัญญัติเฉพาะสาขาวิชาเท่าใดนัก  โดยมุ่งให้ผู้อ่านต่างสาขาวิชาเกิดความเข้าใจ

            การเขียน เป็นการสื่อสารที่สำคัญยิ่งของมนุษย์ 

           เอกสารราชการ มีความสำคัญ  1.เป็นเครื่องมือส่ื่อสารที่สำคัญที่สุด  2.เป็นภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 3.เป็นสื่อสร้างสัมพันธ์ภาพ

            การใช้ภาษามี 3 ระดับ  1.ภาษาปาก คือคำพูดทั่วไป   2.ภาษากึงแบบแผน คือ ภาษาที่ใช้ในวิชากาาร  3. ภาษาแบบแผน คือ การใช้ภาษาที่เป็นทางการ เช่น คำกล่าวเปิดงาน  คำถวายพระพร

            แนวทางปฏิบััติในการใช้ภาษา 

            1. การใช้คำ แยกเป็น ศักดิ์ของคำ คำสรรพนาม คำราชาศัพท์ ศัพท์บัญญัติ  คำย่อ  คำลักษณนาม 

            2. การแต่งประโยค องค์ประกอบ ความถูกต้องตามหลักภาษาไทย  ความชัดเจน  ใจความกระชับ  กะทัดรัด สัมพันธ์ต่อเนื่อง 

ตัวอย่างเช่น  

            การเป็นวิทยากร จะต้องไม่ใช้คำว่ามอบเวที  แต่ต้องพูดคำว่าต่อไปนี้เป็นการแสดง... 

 

 

 

     สรุปความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เขียนหนังสือราชการอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล" เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=872
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
การเขียนหนังสือราชการ » การเขียนหนังสือราชการ
การเขียนหนังสือ คือ การเรียบเรียงข้อความตามเรื่องที่จะแจ้งความประสงค์ไปยังผู้รับหรือผู้ที่ต้องทราบหนังสือนั้น หลักการเขียนหนังสือ ผู้เขียนจะต้องรู้และเข้าใจ แยกประเด็นที่เป็นเหตุผลและความมุ่งหมายที...
การเขียนหนังสือราชการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน สรัญญา อาษาไชย  วันที่เขียน 10/10/2561 16:52:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 17:50:55   เปิดอ่าน 3198  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กล่องเอกสารเผยแพร่ » การวิเคราห์งานประจำ
การวิเคราะห์งานประจำ และเทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ด้วยระบบ KPI และ Competency ของแต่ละตำแหน่ง และการทำงานที่ดีต้องมีความคิดเชิงระบบและการจัดการที่มีประสิทธิภาจะต้องมีการจัดการโดย...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน ศรีวรรณ บุญเรือง  วันที่เขียน 21/9/2561 14:31:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 16:31:05   เปิดอ่าน 3231  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเขียนหนังสือราชการและการโต้ตอบเอกสาร » การเขียนหนังสือราชการและการโต้ตอบเอกสาร
การใช้สำนวนและลีลาการเขียนหนังสือราชการจะมีหลักที่ต้องพึงปฏิบัติ หรือมีข้อคำนึงที่ควรหลีกเลี่ยงไม้ใช้ถ้อยคำ ลีลา หรือสำนวนบางลักษณะ แต่มิได้หมายความว่าทุกหน่วยงานจะต้องมีลีลาหรือสำนวนที่เหมือนกันทั...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน โยษิตา กาญจนคงคา  วันที่เขียน 17/9/2561 18:39:40  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 17:49:46   เปิดอ่าน 4190  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การจัดทำสำนักงานสีเขียว » แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)
จากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย GO Eco U. หลายหน่วยงานได้ขับเคลื่อนโดยดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) และได้รับรางวัลระดับประเทศ เช่น คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักห...
Green Office  แนวทางพัฒนา  สำนักงานสีเขียว     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 6/6/2561 16:44:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 17:37:39   เปิดอ่าน 3378  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง