เขียนหนังสือราชการอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล
วันที่เขียน 21/9/2561 11:31:11     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2566 10:38:27
เปิดอ่าน: 3406 ครั้ง

การใช้ภาษามี 3 ระดับ คือ ภาษาปาก ภาษากึ่งแบบแผน ภาาาแบบการใช้คำเชื่อม(สันธาน) ข้อความหรือประโยค การใช้คำขยายคำที่ไม่ควรใช้ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านบริหารและธุรการ

           ภาษาและความสำคัญของภาษา  ภาษา คือ ความเป็นชาติ เอกลักษณ์ของชาติ

           ความเป็นนักวิชาการ คือศักดิ์ศรีของคน  ศักดิิ์ศรี คือ ความเท่าเทียมกันของมนุษย์และการได้รับการคาราวะจากมนุษย์ด้วยกันเท่าเทียมกัน ความสง่างามของนักวิชาการดูได้จากภาษาที่สื่อสารออกมา

   คุณสมบัติของนักวิชาการ 1.เป็นนักอ่าน  2.นักคิดค้น  3.การเป็นนักคิดและพัฒนา  4.มีคุณธรรม จริยธรรม 5.การรู้เท่าทันโลก

           ประเภทของภาษาวิชาการ 

             1. ภาษาวิชาการ เป็นภาษาที่ใช้เขียนเอกสารทางวิชาการ โดยทั่วไป แต่อยู่ในวงจำกัดเฉพาะนักวิชาการในสาขาวิชา                     นั้น ๆ เท่านั้น

             2. ภาษาเชิงวิชาการ เป็นภาษาที่ใช้เขียนเอกสารทางวิชาการโดยทั่วไปแต่ไม่เคร่งครัดเรื่องการใช้ศัพท์บัญญัติเฉพาะสาขาวิชาเท่าใดนัก  โดยมุ่งให้ผู้อ่านต่างสาขาวิชาเกิดความเข้าใจ

            การเขียน เป็นการสื่อสารที่สำคัญยิ่งของมนุษย์ 

           เอกสารราชการ มีความสำคัญ  1.เป็นเครื่องมือส่ื่อสารที่สำคัญที่สุด  2.เป็นภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 3.เป็นสื่อสร้างสัมพันธ์ภาพ

            การใช้ภาษามี 3 ระดับ  1.ภาษาปาก คือคำพูดทั่วไป   2.ภาษากึงแบบแผน คือ ภาษาที่ใช้ในวิชากาาร  3. ภาษาแบบแผน คือ การใช้ภาษาที่เป็นทางการ เช่น คำกล่าวเปิดงาน  คำถวายพระพร

            แนวทางปฏิบััติในการใช้ภาษา 

            1. การใช้คำ แยกเป็น ศักดิ์ของคำ คำสรรพนาม คำราชาศัพท์ ศัพท์บัญญัติ  คำย่อ  คำลักษณนาม 

            2. การแต่งประโยค องค์ประกอบ ความถูกต้องตามหลักภาษาไทย  ความชัดเจน  ใจความกระชับ  กะทัดรัด สัมพันธ์ต่อเนื่อง 

ตัวอย่างเช่น  

            การเป็นวิทยากร จะต้องไม่ใช้คำว่ามอบเวที  แต่ต้องพูดคำว่าต่อไปนี้เป็นการแสดง... 

 

 

 

     สรุปความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เขียนหนังสือราชการอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล" เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=872
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
คนึงนิตย์ กอนแสง » การให้บริการที่เป็นเลิศ
หลักการและหัวใจสำคัญในการบริการที่เป็นเลิศ ต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม ความเชื่อ โดยต้องสังเกตุหรือทราบถึงสถานะ เรื่องราว และกลยุทธ์ในการให้บริการ หลักการจิตวิทยาบริการ ได้แก่ ยิ้มทักทายจากห...
การให้บริการที่เป็นเลิศ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 16/11/2566 11:37:33  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2566 9:55:05   เปิดอ่าน 28  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
คนึงนิตย์ กอนแสง » การจัดเตรียมวาระการประชุม การทำบันทึกเสนอที่ประชุม และการทำรายงานการประชุม
การจัดทำหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับการประชุม โดยปกติ ประกอบด้วย การกำหนดนัดหมายการประชุม หนังสือเชิญประชุม และหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมอื่นตามกฎหมา...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 29/9/2566 17:39:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2566 2:25:44   เปิดอ่าน 117  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
คนึงนิตย์ กอนแสง » การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
การเขียนหนังสือราชการ ต้องมีศาสตร์และศิลป์ คือ เขียนให้ดี สร้างสรรค์ เขียนให้คนอ่านรู้เรื่อง สื่อเข้าใจ ตรงกัน เรียบง่าย กระชับ ภาษาสวย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องตีความ บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นผลดี ไม่ให้เ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 30/8/2565 9:27:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/11/2566 14:17:00   เปิดอ่าน 2573  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม » สรุปการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองสำหรับนักบริหารมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่กำหนดสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน ในฐานะที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจเหนือเอกชน หรือระหว่างรัฐ หน่วยงานของร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 3/8/2565 10:14:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2566 11:51:50   เปิดอ่าน 1739  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง