การจัดเก็บเอกสารให้หาง่ายและเป็นระบบ
วันที่เขียน 7/4/2564 10:42:19     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/2/2567 8:53:05
เปิดอ่าน: 2309 ครั้ง

การฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การจัดเก็บเอกสารให้หาง่ายและเป็นระบบ จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ขอรายงานผลการร่วมฝึกอบรมโดยสรุป ดังต่อไปนี้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม ที่สามารถนำปรับไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลเอกสารที่หน่วยงานควรจัดเก็บ

           1.1 หลักฐานทางกฎหมาย คือ เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิประโยชน์ ที่ก่อให้เกิด การเรียกร้องทางกฎหมาย เช่น หลักฐานทางการศึกษา สูจิบัตร วุฒิบัตร ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองต่าง ๆ สัญญาต่าง ๆ โฉนดที่ดิน พินัยกรรม หนังสือ มอบฉันทะ

          1.2 หลักฐานทางการเงินและทรัพย์สิน หมายถึง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ต้อง เก็บไว้เป็นหลักฐาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง รายงานบัญชีประจำปี งบประมาณ บัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีแยก ประเภท งบแสดงฐานะการเงิน แบบแปลน แผนที่ ผังออกแบบก่อสร้างอาคาร สัญญาการก่อสร้าง หนังสือรับรอง และ หลักฐานทางกรรมสิทธิ์ เช่นประกาศการตังชื่อ

          1.3 เอกสารเกี่ยวกับประวัติต่าง ๆ เช่น ประวัติการก่อตังหน่วยงาน องค์การ สถาบัน และชีวประวัติบุคคลสำคัญต่าง ๆ กฎระเบียบ ข้อบังคับ

          1.4 รายงาน เช่น รายงานประจำปี รายงานการประชุม รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานการตรวจสอบ เป็นต้น

          1.5 จดหมาย จดหมายโต้ตอบ จดหมายข่าวต่าง ๆ ประกาศ แถลงการณ์ คำสั่ง นโยบาย ข้อบังคับ และโครงการต่าง ๆ

          1.6 สมุดบันทึก เช่น บันทึกการประชุม บันทึกส่วนตัว

          1.7 สมุดลงทะเบียน การประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน

          1.8 หนังสือ ข่าวสาร นิตยสาร วารสารและสิงพิมพ์ เช่น คู่มือ หนังสืออนุสรณ์ บทเรียน ใบปลิวแผ่นพับ ระเบียบพิธีต่าง ๆ บัตรเชิญ แบบฟอร์มต่าง ๆ กฤตภาค (บทความจากหนังสือพิมพ์)

          1.9 สื่อโสตทัศน์ เช่น แถบบันทึกภาพและเสียง รูปภาพ ภาพเขียน สไลด์ ฟิล์ม ไมโครฟิล์ม แผ่นเสียง CD CVD DVD

     2. เป้าหมายในการจัดเก็บเอกสาร

          2.1 ให้เอกสารมีสภาพดี

          2.2 จัดเก็บและค้นหาเอกสารที่ต้องการได้ทันที และรวดเร็ว

          2.3 วิธีการจัดเก็บในระบบที่เข้าใจง่ายและยืดหยุ่นได้เมื่อมีการขยายงาน

          2.4 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามชวนให้น่าทำงาน

          2.5 ประหยัดแรงงาน ไม่เหนื่อย ไม่มีอุบัติเหตุ และลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ

          2.6 ผู้จัดอารมณ์ดี สนุกและพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

     3. ระบบการจัดเก็บเอกสาร

          3.1 ระบบการจัดเก็บเอกสารที่ใช้ตัวอักษรจัดเรียง

                    3.1.1 ระบบการจัดเก็บเอกสารตามหัวเรื่อง

                    3.1.2 ระบบการจัดเก็บเอกสารตามบุคคล/หน่วยงาน - อักษรภาษาไทย - อักษรภาษาอังกฤษ

                    3.1.3 ระบบการจัดเก็บเอกสารตามภูมิศาสตร์

          3.2 ระบบการจัดเก็บเอกสารที่ไม่ใช้ตัวอักษรจัดเรียง

                    3.2.1 ระบบการจัดเก็บเอกสารตามตัวเลข

                    3.2.2ระบบการจัดเก็บเอกสารตามเวลา

     4. องค์ประกอบในการจัดเก็บเอกสาร - เป็นระบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต หมายถึง ยืดหยุ่นเมื่อมีการขยายงาน - เป็นระบบที่สามารถค้นหาเอกสารได้สะดวก และรวดเร็ว - เป็นระบบที่ควรคำนึงถึงการประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย - เป็นระบบที่ง่ายในการทำงานและง่ายต่อความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ - เป็นระบบที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของหน่วยงาน หมายถึง เหมาะกับลักษณะงาน และลักษณะของเอกสาร

     5. แหล่งจัดเก็บเอกสาร

          5.1 สถานที่จัดเก็บเอกสาร - เก็บไว้ที่ศูนย์กลาง - เก็บไว้ที่ส่วนกลางของกลุ่มงาน - เก็บไว้ที่ส่วนกลางของหน่วยงาน - เก็บไว้ที่พนักงานแต่ละบุคคล

          5.2 หลักในการพิจารณาเลือกสถานที่จัดเก็บเอกสาร - ใครเป็นผู้ต้องการใช้ข้อมูล - ประเภทของข้อมูลที่ต้องการเก็บ - ความต้องการใช้ข้อมูลมากน้อยและบ่อยครั้งเพียงใด - มีกระบวนการป้องกันความเสียหาย การสูญเสีย และการใช้โดยต้องขออนุญาต หรือไม่ อย่างไร

          5.3 วิธีการเก็บรักษา - แฟ้มเอกสาร - กล่องเอกสาร - ตู้เอกสาร – ชั้นวางเอกสาร

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1155
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
คนึงนิตย์ กอนแสง » การให้บริการที่เป็นเลิศ
หลักการและหัวใจสำคัญในการบริการที่เป็นเลิศ ต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม ความเชื่อ โดยต้องสังเกตุหรือทราบถึงสถานะ เรื่องราว และกลยุทธ์ในการให้บริการ หลักการจิตวิทยาบริการ ได้แก่ ยิ้มทักทายจากห...
การให้บริการที่เป็นเลิศ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 16/11/2566 11:37:33  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/2/2567 11:11:09   เปิดอ่าน 93  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
คนึงนิตย์ กอนแสง » การจัดเตรียมวาระการประชุม การทำบันทึกเสนอที่ประชุม และการทำรายงานการประชุม
การจัดทำหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับการประชุม โดยปกติ ประกอบด้วย การกำหนดนัดหมายการประชุม หนังสือเชิญประชุม และหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมอื่นตามกฎหมา...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 29/9/2566 17:39:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/2/2567 9:13:24   เปิดอ่าน 171  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
คนึงนิตย์ กอนแสง » การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
การเขียนหนังสือราชการ ต้องมีศาสตร์และศิลป์ คือ เขียนให้ดี สร้างสรรค์ เขียนให้คนอ่านรู้เรื่อง สื่อเข้าใจ ตรงกัน เรียบง่าย กระชับ ภาษาสวย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องตีความ บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นผลดี ไม่ให้เ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 30/8/2565 9:27:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/2/2567 6:36:35   เปิดอ่าน 3160  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม » สรุปการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองสำหรับนักบริหารมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่กำหนดสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน ในฐานะที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจเหนือเอกชน หรือระหว่างรัฐ หน่วยงานของร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 3/8/2565 10:14:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/2/2567 23:32:06   เปิดอ่าน 1851  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง