บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
สำนักงานมหาวิทยาลัย 28 253,119 126,559.50
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 4 6,875 3,437.50
   - กองกลาง 2 18,526 9,263.00
   - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 3 11,261 5,630.50
   - กองแผนงาน 3 2,553 1,276.50
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 3 32,183 16,091.50
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 1 765 382.50
   - งานสภาพนักงาน (กองกลาง) 2 3,045 1,522.50
   - งานประชุม (กองกลาง) 4 157,655 78,827.50
   - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 1,920 960.00
   - งานอำนวยการ (กองคลัง) 2 6,290 3,145.00
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล (กองแผนงาน) 1 1,422 711.00
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง (กองแผนงาน) 1 9,757 4,878.50
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา (กองพัฒนาคุณภาพ) 1 867 433.50
คณะผลิตกรรมการเกษตร 4 9,329 4,664.50
คณะบริหารธุรกิจ 6 3,178 1,589.00
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 2 14,976 7,488.00
คณะวิทยาศาสตร์ 11 48,320 24,160.00
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 2 7,973 3,986.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 6 16,778 8,389.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 2 1,025 512.50
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 2 1,034 517.00
สำนักหอสมุด 3 2,991 1,495.50
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 3 347 173.50
คณะศิลปศาสตร์ 6 7,184 3,592.00
คณะเศรษฐศาสตร์ 7 9,050 4,525.00
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 3 5,316 2,658.00
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 15 5,458 2,729.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 8 8,916 4,458.00
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 6 229,720 114,860.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 89,320 44,660.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 3 2,138 1,069.00
วิทยาลัยนานาชาติ 3 2,268 1,134.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4 3,739 1,869.50
รวมทุกหน่วยงาน 125 722,179 361,089.50