บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน ครั้งที่ 3/2565
ส่วนราชการ : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ประชุม : 19/1/2565 13:30:00- 19/1/2565 16:30:00
11 151 1,661 830.50
2 ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการและพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2564
ส่วนราชการ : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ประชุม : 26/1/2565 14:00:00- 26/1/2565 16:30:00
9 53 477 238.50
3 คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) วิทยาลัยพลังงานทดแทน ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ประชุม : 10/1/2565 13:30:00- 10/1/2565 16:00:00
0 0 0 0.00
  รวมทั้งหมด : 20 204 2,138 1,069.00