บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 9/2564
ส่วนราชการ : สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ประชุม : 5/1/2565 13:00:00- 5/1/2565 16:30:00
7 22 154 77.00
2 คณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 10/2564
ส่วนราชการ : สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ประชุม : 10/1/2565 9:30:00- 10/1/2565 12:00:00
6 83 498 249.00
3 การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจรับการส่งมอบงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการ ครั้งที่ 2/2564
ส่วนราชการ : สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ประชุม : 7/1/2565 12:00:00- 7/1/2565 15:00:00
5 19 95 47.50
4 คณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11/2564
ส่วนราชการ : สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ประชุม : 13/1/2565 9:30:00- 13/1/2565 13:00:00
16 187 2,992 1,496.00
  รวมทั้งหมด : 34 311 3,739 1,869.50