บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : งานบริการวิชาการและวิจัย
วันที่ประชุม : 5/1/2565 9:30:00- 5/1/2565 12:00:00
27 93 2,511 1,255.50
2 คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : งานบริการวิชาการและวิจัย
วันที่ประชุม : 12/1/2565 13:30:00- 12/1/2565 16:30:00
22 91 2,002 1,001.00
  รวมทั้งหมด : 49 184 4,513 2,256.50