บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ประชุม : 26/1/2565 13:30:00- 26/1/2565 15:00:00
25 254 6,350 3,175.00
2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ประชุม : 25/1/2565 10:00:00- 25/1/2565 11:00:00
17 22 374 187.00
  รวมทั้งหมด : 42 276 6,724 3,362.00