บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ประชุม : 19/1/2565 9:30:00- 19/1/2565 12:00:00
18 292 5,256 2,628.00
  รวมทั้งหมด : 18 292 5,256 2,628.00