บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ประชุม : 13/1/2565 13:30:00- 13/1/2565 16:30:00
8 39 312 156.00
2 การประชุมคณะกรรมการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ประชุม : 11/1/2565 10:00:00- 11/1/2565 12:00:00
0 0 0 0.00
3 การประชุมคณะกรรมการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ประชุม : 11/1/2565 10:00:00- 11/1/2565 12:00:00
7 5 35 17.50
  รวมทั้งหมด : 15 44 347 173.50