บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ส่วนราชการ : งานประชุม
วันที่ประชุม : 7/1/2565 9:30:00- 7/1/2565 12:00:00
25 82 2,050 1,025.00
2 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ส่วนราชการ : งานประชุม
วันที่ประชุม : 12/1/2565 9:30:00- 12/1/2565 12:00:00
43 816 35,088 17,544.00
3 คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ส่วนราชการ : งานประชุม
วันที่ประชุม : 21/1/2565 12:00:00- 21/1/2565 14:00:00
15 55 825 412.50
4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
ส่วนราชการ : งานประชุม
วันที่ประชุม : 26/1/2565 9:30:00- 26/1/2565 12:00:00
46 2602 119,692 59,846.00
  รวมทั้งหมด : 129 3,555 157,655 78,827.50