บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
วันที่ประชุม : 20/1/2565 13:30:00- 20/1/2565 16:00:00
60 64 3,840 1,920.00
2 การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
วันที่ประชุม : 21/1/2565 6:00:00- 21/1/2565 6:00:00
63 351 22,113 11,056.50
3 คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย การจราจร และการสื่อสาร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 (ครั้งที่ 43) และปีการศึกษา 2563 – 2564 (ครั้งที่ 44) ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
วันที่ประชุม : 27/1/2565 9:30:00- 27/1/2565 12:00:00
70 89 6,230 3,115.00
  รวมทั้งหมด : 193 504 32,183 16,091.50