บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ประชุม : 5/1/2565 13:30:00- 5/1/2565 16:00:00
20 69 1,380 690.00
  รวมทั้งหมด : 20 69 1,380 690.00