บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร ครั้งที่ ครั้งที่ 5/2565
ส่วนราชการ : งานบริหารและธุรการ
วันที่ประชุม : 21/1/2565 13:00:00- 21/1/2565 16:30:00
17 20 340 170.00
  รวมทั้งหมด : 17 20 340 170.00