บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
วันที่ประชุม : 27/1/2565 13:30:00- 27/1/2565 15:30:00
18 79 1,422 711.00
  รวมทั้งหมด : 18 79 1,422 711.00