บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 คณะทำงานดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนของมหาวิทยาลัย (Holding Company) ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
วันที่ประชุม : 7/1/2565 9:30:00- 7/1/2565 12:00:00
10 8 80 40.00
2 การประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา ครั้งที่ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
วันที่ประชุม : 18/1/2565 9:00:00- 18/1/2565 12:00:00
17 234 3,978 1,989.00
3 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
วันที่ประชุม : 18/1/2565 13:30:00- 18/1/2565 16:30:00
12 96 1,152 576.00
4 ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
วันที่ประชุม : 20/1/2565 13:30:00- 20/1/2565 16:30:00
9 185 1,665 832.50
  รวมทั้งหมด : 48 523 6,875 3,437.50