บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาพนักงาน ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : งานสภาพนักงาน
วันที่ประชุม : 4/1/2565 13:00:00- 4/1/2565 16:00:00
9 55 495 247.50
2 ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : งานสภาพนักงาน
วันที่ประชุม : 7/1/2565 9:30:00- 7/1/2565 12:00:00
30 85 2,550 1,275.00
  รวมทั้งหมด : 39 140 3,045 1,522.50