บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะศิลปศาสตร์
วันที่ประชุม : 12/1/2565 9:00:00- 12/1/2565 12:00:00
20 98 1,960 980.00
2 คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1-2565
ส่วนราชการ : คณะศิลปศาสตร์
วันที่ประชุม : 29/1/2565 10:00:00- 29/1/2565 16:30:00
0 0 0 0.00
3 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะศิลปศาสตร์
วันที่ประชุม : 12/1/2565 13:30:00- 12/1/2565 16:30:00
11 46 506 253.00
4 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
ส่วนราชการ : คณะศิลปศาสตร์
วันที่ประชุม : 13/1/2565 15:00:00- 13/1/2565 18:00:00
16 124 1,984 992.00
5 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะศิลปศาสตร์
วันที่ประชุม : 19/1/2565 9:00:00- 19/1/2565 12:30:00
14 158 2,212 1,106.00
6 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะศิลปศาสตร์
วันที่ประชุม : 26/1/2565 9:00:00- 26/1/2565 12:00:00
9 58 522 261.00
  รวมทั้งหมด : 70 484 7,184 3,592.00