บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ประชุม : 11/1/2565 9:30:00- 11/1/2565 12:00:00
13 1152 14,976 7,488.00
2 ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ประชุม : 25/1/2565 9:30:00- 25/1/2565 12:00:00
0 0 0 0.00
  รวมทั้งหมด : 13 1,152 14,976 7,488.00