บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ประชุม : 5/1/2565 13:30:00- 5/1/2565 16:30:00
11 19 209 104.50
2 การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ประชุม : 26/1/2565 10:00:00- 26/1/2565 12:00:00
12 68 816 408.00
  รวมทั้งหมด : 23 87 1,025 512.50