บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร ครั้งที่ 2/2565
ส่วนราชการ : งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ประชุม : 12/1/2565 9:30:00- 12/1/2565 12:00:00
19 421 7,999 3,999.50
  รวมทั้งหมด : 19 421 7,999 3,999.50