บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : กองแผนงาน
วันที่ประชุม : 18/1/2565 13:30:00- 18/1/2565 15:30:00
20 86 1,720 860.00
2 การประชุมคณะกรรมการออกแบบโครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : กองแผนงาน
วันที่ประชุม : 21/1/2565 9:30:00- 21/1/2565 12:00:00
11 51 561 280.50
3 การประชุมคณะกรรมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : กองแผนงาน
วันที่ประชุม : 24/1/2565 9:30:00- 24/1/2565 11:00:00
16 17 272 136.00
  รวมทั้งหมด : 47 154 2,553 1,276.50