บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) ครั้งที่ 3/2565
ส่วนราชการ : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ประชุม : 5/1/2565 14:00:00- 5/1/2565 16:00:00
13 210 2,730 1,365.00
2 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2565
ส่วนราชการ : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ประชุม : 13/1/2565 6:00:00- 13/1/2565 6:00:00
18 15 270 135.00
3 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565
ส่วนราชการ : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ประชุม : 19/1/2565 13:30:00- 19/1/2565 16:30:00
12 193 2,316 1,158.00
  รวมทั้งหมด : 43 418 5,316 2,658.00