บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี (IC Talk) ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ประชุม : 6/1/2565 9:30:00- 6/1/2565 12:00:00
12 114 1,368 684.00
2 การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ประชุม : 13/1/2565 15:00:00- 13/1/2565 16:00:00
7 25 175 87.50
3 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2564
ส่วนราชการ : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ประชุม : 7/1/2565 9:00:00- 7/1/2565 10:30:00
6 23 138 69.00
4 คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ประชุม : 7/1/2565 10:30:00- 7/1/2565 12:00:00
8 31 248 124.00
5 ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ประชุม : 5/1/2565 10:30:00- 5/1/2565 12:00:00
7 49 343 171.50
6 การประชุมคณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและข้อกำหนด ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ประชุม : 7/1/2565 13:30:00- 7/1/2565 16:00:00
4 12 48 24.00
7 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ประชุม : 13/1/2565 13:30:00- 13/1/2565 15:00:00
6 14 84 42.00
8 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ประชุม : 19/1/2565 13:30:00- 19/1/2565 16:30:00
8 146 1,168 584.00
9 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือก และดูแลทุนการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ประชุม : 13/1/2565 10:00:00- 13/1/2565 12:00:00
7 75 525 262.50
10 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ประชุม : 20/1/2565 9:30:00- 20/1/2565 12:00:00
12 38 456 228.00
11 การประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เข้าพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ประชุม : 19/1/2565 15:30:00- 19/1/2565 16:30:00
19 10 190 95.00
12 ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เข้าพระราชทานปริญญาบัตร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2563
ส่วนราชการ : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ประชุม : 19/1/2565 15:30:00- 19/1/2565 16:30:00
0 0 0 0.00
13 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์” ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ประชุม : 20/1/2565 13:30:00- 20/1/2565 16:00:00
9 5 45 22.50
14 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ประชุม : 26/1/2565 13:30:00- 26/1/2565 16:00:00
10 61 610 305.00
15 คณะทำงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2564 (สาขาวิชาการสื่อสารนวัตกรรมดิจิทัล)คณะทำงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (สาขาวิชาการสื่อสารนวัตกรรมดิจิทัล) ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ประชุม : 25/1/2565 13:30:00- 25/1/2565 16:30:00
4 15 60 30.00
  รวมทั้งหมด : 119 618 5,458 2,729.00