บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 ประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ และศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร ครั้งที่ 3/2565 ครั้งที่ 3/2565
ส่วนราชการ : คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ประชุม : 4/1/2565 9:30:00- 4/1/2565 12:00:00
23 54 1,242 621.00
2 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 ครั้งที่ 4/2565
ส่วนราชการ : คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ประชุม : 5/1/2565 13:30:00- 5/1/2565 16:30:00
14 195 2,730 1,365.00
3 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ประชุม : 11/1/2565 9:30:00- 11/1/2565 12:00:00
19 173 3,287 1,643.50
4 การประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ประชุม : 6/1/2565 14:30:00- 6/1/2565 16:30:00
6 0 0 0.00
5 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565
ส่วนราชการ : คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ประชุม : 26/1/2565 13:30:00- 26/1/2565 6:00:00
11 75 825 412.50
6 การประชุมสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565
ส่วนราชการ : คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ประชุม : 28/1/2565 9:00:00- 28/1/2565 12:00:00
0 9 0 0.00
  รวมทั้งหมด : 73 506 8,084 4,042.00