บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ ชำรุดฯ ครั้งที่ 1/2564
ส่วนราชการ : คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ประชุม : 7/1/2565 9:30:00- 7/1/2565 12:00:00
16 2235 35,760 17,880.00
2 ประชุมตรวจรับงานจ้างทำความสะอาดเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 3/2565
ส่วนราชการ : คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ประชุม : 10/1/2565 9:00:00- 10/1/2565 11:00:00
9 6 54 27.00
3 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ประชุม : 19/1/2565 9:00:00- 19/1/2565 16:30:00
12 334 4,008 2,004.00
4 ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมฯ ครั้งที่ ครั้งที่ 4/2564
ส่วนราชการ : คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ประชุม : 14/1/2565 9:00:00- 14/1/2565 12:00:00
5 55 275 137.50
5 การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ส่วนราชการ : คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ประชุม : 19/1/2565 13:30:00- 19/1/2565 17:00:00
18 20 360 180.00
6 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ประชุม : 24/1/2565 9:00:00- 24/1/2565 12:00:00
14 85 1,190 595.00
7 การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายถวายความสะดวกฯ งานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43-44 ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ประชุม : 26/1/2565 13:30:00- 26/1/2565 15:00:00
10 71 710 355.00
8 ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมฯ ครั้งที่ ครั้งที่ 5/2564
ส่วนราชการ : คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ประชุม : 27/1/2565 15:00:00- 27/1/2565 18:00:00
5 14 70 35.00
  รวมทั้งหมด : 89 2,820 42,427 21,213.50