บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 คณะอนุกรรมการการเงิน ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : งานอำนวยการ
วันที่ประชุม : 6/1/2565 10:00:00- 6/1/2565 12:00:00
14 167 2,338 1,169.00
2 คณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : งานอำนวยการ
วันที่ประชุม : 14/1/2565 13:30:00- 14/1/2565 16:30:00
13 304 3,952 1,976.00
  รวมทั้งหมด : 27 471 6,290 3,145.00