บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ส่วนราชการ : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ประชุม : 22/1/2565 10:00:00- 22/1/2565 16:00:00
29 3080 89,320 44,660.00
  รวมทั้งหมด : 29 3,080 89,320 44,660.00