บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
วันที่ประชุม : 17/1/2565 13:30:00- 17/1/2565 16:30:00
11 887 9,757 4,878.50
  รวมทั้งหมด : 11 887 9,757 4,878.50