บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการเงิน อัตราเลขที่ 1006 ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ประชุม : 5/1/2565 10:00:00- 5/1/2565 11:00:00
8 2 16 8.00
2 ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2565 ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ประชุม : 12/1/2565 9:00:00- 12/1/2565 12:00:00
13 60 780 390.00
3 การดำเนินงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ประชุม : 12/1/2565 13:30:00- 12/1/2565 16:30:00
10 15 150 75.00
4 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ประชุม : 19/1/2565 9:00:00- 19/1/2565 13:30:00
14 152 2,128 1,064.00
5 ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (เลื่อนออกไปก่อน) ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ประชุม : 18/1/2565 10:00:00- 18/1/2565 12:00:00
23 0 0 0.00
6 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ประชุม : 26/1/2565 9:00:00- 26/1/2565 12:00:00
13 8 104 52.00
  รวมทั้งหมด : 81 237 3,178 1,589.00