บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
วันที่ประชุม : 19/1/2565 13:30:00- 19/1/2565 16:30:00
32 2412 77,184 38,592.00
  รวมทั้งหมด : 32 2,412 77,184 38,592.00