บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : วิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ประชุม : 13/1/2565 13:00:00- 13/1/2565 17:00:00
0 0 0 0.00
2 ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : วิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ประชุม : 13/1/2565 13:30:00- 13/1/2565 16:30:00
9 250 2,250 1,125.00
3 การสัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ครั้งที่ การสัมภาษณ์นักศ
ส่วนราชการ : วิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ประชุม : 29/1/2565 9:00:00- 29/1/2565 12:00:00
9 2 18 9.00
  รวมทั้งหมด : 18 252 2,268 1,134.00