บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ประชุม : 12/1/2565 13:30:00- 12/1/2565 16:30:00
41 254 10,414 5,207.00
2 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ดีเด่น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ประชุม : 14/1/2565 9:30:00- 14/1/2565 12:00:00
13 42 546 273.00
3 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2565
ส่วนราชการ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ประชุม : 26/1/2565 13:30:00- 26/1/2565 16:30:00
43 7 301 150.50
  รวมทั้งหมด : 97 303 11,261 5,630.50