บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : งานบริการวิชาการและวิจัย
วันที่ประชุม : 21/1/2565 9:00:00- 21/1/2565 12:00:00
16 60 960 480.00
2 ขอเรียนเชิญประชุมคณะทำงานวารสารผลิตกรรมการเกษตร ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : งานบริการวิชาการและวิจัย
วันที่ประชุม : 19/1/2565 13:30:00- 19/1/2565 16:30:00
10 3 30 15.00
  รวมทั้งหมด : 26 63 990 495.00