บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ประชุม : 12/1/2565 9:30:00- 12/1/2565 12:00:00
13 209 2,717 1,358.50
  รวมทั้งหมด : 13 209 2,717 1,358.50