บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ประชุม : 8/1/2565 9:30:00- 8/1/2565 16:30:00
33 2405 79,365 39,682.50
2 การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ส่วนราชการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ประชุม : 5/1/2565 13:30:00- 5/1/2565 16:30:00
20 1205 24,100 12,050.00
3 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ประชุม : 26/1/2565 9:30:00- 26/1/2565 16:00:00
17 1655 28,135 14,067.50
4 การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ประชุม : 27/1/2565 9:00:00- 27/1/2565 12:00:00
23 792 18,216 9,108.00
5 การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ประชุม : 24/1/2565 13:30:00- 24/1/2565 14:30:00
10 272 2,720 1,360.00
  รวมทั้งหมด : 103 6,329 152,536 76,268.00