บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ประชุม : 12/1/2565 13:30:00- 12/1/2565 16:30:00
11 78 858 429.00
2 ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ประชุม : 6/1/2565 9:30:00- 6/1/2565 12:00:00
18 104 1,872 936.00
3 การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการจัดการพลังงาน ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ประชุม : 5/1/2565 9:30:00- 5/1/2565 12:00:00
16 78 1,248 624.00
4 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ประชุม : 14/1/2565 9:30:00- 14/1/2565 12:00:00
8 103 824 412.00
5 การรประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ประชุม : 19/1/2565 9:00:00- 19/1/2565 12:00:00
14 240 3,360 1,680.00
6 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ประชุม : 13/1/2565 9:00:00- 13/1/2565 12:00:00
14 28 392 196.00
  รวมทั้งหมด : 81 631 8,554 4,277.00