บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 ประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ประชุม : 5/1/2565 9:00:00- 5/1/2565 12:00:00
22 86 1,892 946.00
2 ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ประชุม : 12/1/2565 8:30:00- 12/1/2565 12:00:00
13 344 4,472 2,236.00
3 การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 ครั้งที่ ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ประชุม : 12/1/2565 13:30:00- 12/1/2565 16:30:00
11 180 1,980 990.00
4 ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ประชุม : 27/1/2565 10:00:00- 27/1/2565 16:30:00
19 90 1,710 855.00
  รวมทั้งหมด : 65 700 10,054 5,027.00