บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : สำนักหอสมุด
วันที่ประชุม : 10/1/2565 9:00:00- 10/1/2565 12:00:00
13 131 1,703 851.50
2 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุด ครั้งที่ 5/2565
ส่วนราชการ : สำนักหอสมุด
วันที่ประชุม : 19/1/2565 9:30:00- 19/1/2565 16:30:00
7 142 994 497.00
3 คณะกรรมการการจัดการความรู้สำนักหอสมุด ครั้งที่ 2/2565
ส่วนราชการ : สำนักหอสมุด
วันที่ประชุม : 27/1/2565 13:30:00- 27/1/2565 16:00:00
14 21 294 147.00
  รวมทั้งหมด : 34 294 2,991 1,495.50