บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วันที่ประชุม : 28/1/2565 9:30:00- 28/1/2565 12:00:00
24 80 1,920 960.00
  รวมทั้งหมด : 24 80 1,920 960.00